Hårlev Borger- & Erhvervsforening

VEDTÆGTER
FOR

HÅRLEV BORGER - OG ERHVERVSFORENING

§1.  Navn

Foreningens navn er Hårlev Borger- og Erhvervsforening (HBE)

 

§2. Hjemsted
Foreningen er hjemmehørende i Hårlev i Stevns Kommune.

 

§3. Formål

Foreningens formål er at fremme interesser, der tjener til Hårlev og omegns borger og erhvervsliv

samt at samle Hårlev og omegn til sammenkomster.

 

§4. Medlemskab

Foreningen er åben for alle der påtænker at få eller har bopæl / forretningssted i Hårlev & omegn.

Fuld medlemsret indtræder ved indbetaling af årskontingent. Kvittering for betalt kontingent er gyl­digt medlemsbevis.

Generalforsamlingen (eller bestyrelsen) kan ekskludere et medlem, hvis medlemmet ikke overholder medlemsbetingelserne. Eksklusionen er gyldig hvis mindst 2/3 af bestyrelsen eller generalforsamlin­gen kan stemme for eksklusionen.

§5. Kontingent

Generalforsamlingen fastsætter kontingentet på den årlige generalforsamling og ophæves årligt medio januar.

 

§6. Generalforsamling

Generalforsamling er foreningens øverste myndighed. Generalforsamling holdes en gang årligt inden udgangen af marts måned.

Indkaldelse til generalforsamlingen sker med mindst 14 dages varsel ved opslag (offentliggørelse i lokalpresse eller skriftlig udsendelse til medlemmerne.) Indkaldelsen skal indeholde angivelse af da­to og tidspunkt, sted og dagsorden for generalforsamlingen.

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Dagsordenen til generalforsamlingen skal som minimum indeholde følgende punkter:

1) Valg af dirigent.

2) Formandens beretning.

3) Godkendelse af regnskab.

4) Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent.

5) Valg til bestyrelsen.

6) Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

7) Valg af bilagskontrollant og I suppleant.

8) Behandling af indkomne forslag.

9) Eventuelt.

 

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer

Alle der har betalt kontingent, er stemmeberettigede med 1 stemme og kan opstille til tillidsposter.

Afstemninger træffes ved simpelt flertal blandt de fremmødte medlemmer jfr. dog §8. Afstemningen sker ved håndsoprækning, medmindre mindst et medlem begærer skriftlig afstemning.

Intet medlem kan afgive som stemme uden personligt fremmøde.

§7. Ekstraordinær generalforsamling

Bestyrelsen eller mindst 1/3 af foreningens medlemmer kan indkalde til ekstraordinær generalfor­samling. Indkaldelse med dagsorden til ekstraordinær generalforsamling følger reglerne i §6. Af­stemninger følger ligeledes reglerne i §6 og §8.

 

§8. Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kan kun ske på ordinære eller ekstraordinære generalforsamlinger. Ændringerne træder i kraft umiddelbart efter vedtagelsen.

Forslag til vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Ændringer i vedtægterne kan kun ske ved 2/3 stemmeflertal blandt de fremmødte på den ordinære el­ler den ekstraordinære generalforsamling.

§9. Bestyrelsen

I det daglige ledes foreningen af en bestyrelse på 7 personer heraf minimum 3 som at repræsentere erhvervslivet eller borger. Bestyrelsen administrerer foreningens midler og har overfor generalfor­samlingen det overordnede ansvar for foreningens daglige drift.

Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen. I ulige år vælges 3 bestyrelsesmed­lem. I lige år vælges 4 bestyrelsesmedlemmer. Genvalg kan finde sted.

På den årlige generalforsamling fremlægger bestyrelsen et årsregnskab jfr. §10, samt et forslag til budget for kommende års aktiviteter.

Bestyrelsen konstituerer sig selv og fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen holder møde når formanden eller 2 øvrige bestyrelsesmedlemmer finder det fornødent. Formanden indkalder til bestyrelsesmøderne med mindst 14 dages varsel.

Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

 

§10. Regnskab

Regnskabsåret følger kalenderåret.

 

Kassereren udarbejder med løbende bogføring og en gang årligt et drifts- og statusregnskab.

 

Inden fremlæggelse på generalforsamlingen skal regnskabet kontrolleres af bilagskontrollant. Bi-

lagskontrollanten har til en hver tid adgang til alle relevante oplysninger, herunder medlemskartotek,

daglig bogføring og beholdninger.

 

§11. Tegningsret

Formanden og kassereren tegner foreningen udadtil.

 

Ved køb eller påtegnelse af forpligtelser mv. over dkr. 25.000 kræves dog underskrift fra 4 besty-

relsesmedlemmer

 

§12. Opløsning af foreningen

Foreningen kan kun opløses på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger. En ordinær og en eks-

traordinær generalforsamling.

 

Opløsning af foreningen kan kun ske hvis mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer (2/3 af de fremmødte) stemmer for forslaget på de to generalforsamlinger.

 

I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder foreningens aktiver, når enhver er svaret sit, en forening i

Hårlev by med et lignende formål og aktivitet (eller en almennyttig forening).

 

 

 

 

Således vedtaget   generalforsamlingen den 22. marts 2012